Naš pravni tim zastupa poslodavce i zaposlene i pruža pravne savete i mišljenja u pogledu izrade pravilnika o radu, kolektivnih ugovora, ugovora o radu i drugih akata, medijacije u radnim sporovima, disciplinskim postupkom pred poslodavcem, kao i radnim sporovima pred sudovima i drugim organima.